QQ 密码加密模块

发一个计算 QQ 密码 Hash 值的 VB 模块,调用方法 Str2QQPwdHash(str) 。

QQ自动登陆参数如下:
QQ.exe(QQ路径) /START QQUIN:QQ号 PWDHASH:加密后的密码 /STAT:40 [STAT:40 (40 是隐身登陆41 是正常登陆)]
QQ.exe /START QQUIN:123456 PWDHASH:4QrcOUm6Wau+VuBX8g+IPg== /STAT:40

-- 模块开始 ---------------------------------------------------------------------------

Private m_lOnBits(30)
Private m_l2Power(30)
Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8
Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4
Private Const BITS_TO_A_WORD = 32
Private Sub UserControl_Resize()
UserControl.Height = 615
UserControl.Width = 615
End Sub

Private Function Hex2Bin(HexStr1 As String)

Select Case UCase(HexStr1)

Case "0"
q1 = "0000"
Case "1"
q1 = "0001"
Case "2"
q1 = "0010"
Case "3"
q1 = "0011"
Case "4"
q1 = "0100"
Case "5"
q1 = "0101"
Case "6"
q1 = "0110"
Case "7"
q1 = "0111"
Case "8"
q1 = "1000"
Case "9"
q1 = "1001"
Case "A"
q1 = "1010"
Case "B"
q1 = "1011"
Case "C"
q1 = "1100"
Case "D"
q1 = "1101"
Case "E"
q1 = "1110"
Case "F"
q1 = "1111"
End Select
Hex2Bin = q1
End Function
Private Function Hex2Bin1(HexStr2 As String)

q1 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 1, 1))
q2 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 2, 1))
q3 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 3, 1))
q4 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 4, 1))
q5 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 5, 1))
q6 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 6, 1))
q7 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 7, 1))
q8 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 8, 1))
q9 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 9, 1))
q10 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 10, 1))
q11 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 11, 1))
q12 = Hex2Bin(Mid(HexStr2, 12, 1))
Hex2Bin1 = q1 & q2 & q3 & q4 & q5 & q6 & q7 & q8 & q9 & q10 & q11 & q12
End Function
Private Function Bin324(BinCode1 As String)

q1 = Mid(BinCode1, 1, 6)
q2 = Mid(BinCode1, 7, 6)
q3 = Mid(BinCode1, 13, 6)
q4 = Mid(BinCode1, 19, 6)
q5 = Mid(BinCode1, 25, 6)
q6 = Mid(BinCode1, 31, 6)
q7 = Mid(BinCode1, 37, 6)
q8 = Mid(BinCode1, 43, 6)

Bin324 = "00" & q1 & "00" & q2 & "00" & q3 & "00" & q4 & "00" & q5 & "00" & q6 & "00" & q7 & "00" & q8
End Function

Private Function Bin2Hex(BinCode2 As String)

Select Case UCase(BinCode2)

Case "0000"
q1 = "0"
Case "0001"
q1 = "1"
Case "0010"
q1 = "2"
Case "0011"
q1 = "3"
Case "0100"
q1 = "4"
Case "0101"
q1 = "5"
Case "0110"
q1 = "6"
Case "0111"
q1 = "7"
Case "1000"
q1 = "8"
Case "1001"
q1 = "9"
Case "1010"
q1 = "A"
Case "1011"
q1 = "B"
Case "1100"
q1 = "C"
Case "1101"
q1 = "D"
Case "1110"
q1 = "E"
Case "1111"
q1 = "F"
End Select

Bin2Hex = q1

End Function

Private Function Bin2Hex2(BinCode As String)

q1 = Bin2Hex(Mid(BinCode, 1, 4))
q2 = Bin2Hex(Mid(BinCode, 5, 4))
q3 = Bin2Hex(Mid(BinCode, 9, 4))
q4 = Bin2Hex(Mid(BinCode, 13, 4))

Bin2Hex2 = q1 & q2 & q3 & q4
End Function

Private Function Bin2Hex3(BinCode3 As String)

q1 = Bin2Hex2(Mid(BinCode3, 1, 16))
q2 = Bin2Hex2(Mid(BinCode3, 17, 16))
q3 = Bin2Hex2(Mid(BinCode3, 33, 16))
q4 = Bin2Hex2(Mid(BinCode3, 49, 16))

Bin2Hex3 = q1 & q2 & q3 & q4
End Function
Private Function HexBase64(HexString As String)

HexBase64 = HexBase64_2(Bin2Hex3(Bin324(Hex2Bin1(HexString))))
End Function
Private Function HexBase64_1(HexString As String)

Select Case HexString

Case "00"
q1 = "A"
Case "01"
q1 = "B"
Case "02"
q1 = "C"
Case "03"
q1 = "D"
Case "04"
q1 = "E"
Case "05"
q1 = "F"
Case "06"
q1 = "G"
Case "07"
q1 = "H"
Case "08"
q1 = "I"
Case "09"
q1 = "J"
Case "0A"
q1 = "K"
Case "0B"
q1 = "L"
Case "0C"
q1 = "M"
Case "0D"
q1 = "N"
Case "0E"
q1 = "O"
Case "0F"
q1 = "P"
Case "10"
q1 = "Q"
Case "11"
q1 = "R"
Case "12"
q1 = "S"
Case "13"
q1 = "T"
Case "14"
q1 = "U"
Case "15"
q1 = "V"
Case "16"
q1 = "W"
Case "17"
q1 = "X"
Case "18"
q1 = "Y"
Case "19"
q1 = "Z"
Case "1A"
q1 = "a"
Case "1B"
q1 = "b"
Case "1C"
q1 = "c"
Case "1D"
q1 = "d"
Case "1E"
q1 = "e"
Case "1F"
q1 = "f"
Case "20"
q1 = "g"
Case "21"
q1 = "h"
Case "22"
q1 = "i"
Case "23"
q1 = "j"
Case "24"
q1 = "k"
Case "25"
q1 = "l"
Case "26"
q1 = "m"
Case "27"
q1 = "n"
Case "28"
q1 = "o"
Case "29"
q1 = "p"
Case "2A"
q1 = "q"
Case "2B"
q1 = "r"
Case "2C"
q1 = "s"
Case "2D"
q1 = "t"
Case "2E"
q1 = "u"
Case "2F"
q1 = "v"

Case "30"
q1 = "w"
Case "31"
q1 = "x"
Case "32"
q1 = "y"
Case "33"
q1 = "z"
Case "34"
q1 = "0"
Case "35"
q1 = "1"
Case "36"
q1 = "2"
Case "37"
q1 = "3"
Case "38"
q1 = "4"
Case "39"
q1 = "5"
Case "3A"
q1 = "6"
Case "3B"
q1 = "7"
Case "3C"
q1 = "8"
Case "3D"
q1 = "9"
Case "3E"
q1 = "+"
Case "3F"
q1 = "/"

End Select
HexBase64_1 = q1
End Function
Private Function HexBase64_2(HexString As String)
q1 = HexBase64_1(Mid(HexString, 1, 2))
q2 = HexBase64_1(Mid(HexString, 3, 2))
q3 = HexBase64_1(Mid(HexString, 5, 2))
q4 = HexBase64_1(Mid(HexString, 7, 2))
q5 = HexBase64_1(Mid(HexString, 9, 2))
q6 = HexBase64_1(Mid(HexString, 11, 2))
q7 = HexBase64_1(Mid(HexString, 13, 2))
q8 = HexBase64_1(Mid(HexString, 15, 2))
HexBase64_2 = q1 & q2 & q3 & q4 & q5 & q6 & q7 & q8
End Function

Private Function Hex2Base64(HexCode As String)

For i = 0 To Len(HexCode) Step 12
q1 = q1 & HexBase64(Mid(HexCode, i + 1, 12))

Next
Hex2Base64 = q1
End Function

Private Function md5_F(X, Y, z)
    md5_F = (X And Y) or ((Not X) And z)
End Function

Private Function md5_G(X, Y, z)
    md5_G = (X And z) or (Y And (Not z))
End Function

Private Function md5_H(X, Y, z)
    md5_H = (X Xor Y Xor z)
End Function

Private Function md5_I(X, Y, z)
    md5_I = (Y Xor (X or (Not z)))
End Function

Private Sub md5_FF(A, b, c, d, X, s, ac)
    A = AddUnsigned(A, AddUnsigned(AddUnsigned(md5_F(b, c, d), X), ac))
    A = RotateLeft(A, s)
    A = AddUnsigned(A, b)
End Sub

Private Sub md5_GG(A, b, c, d, X, s, ac)
    A = AddUnsigned(A, AddUnsigned(AddUnsigned(md5_G(b, c, d), X), ac))
    A = RotateLeft(A, s)
    A = AddUnsigned(A, b)
End Sub

Private Sub md5_HH(A, b, c, d, X, s, ac)
    A = AddUnsigned(A, AddUnsigned(AddUnsigned(md5_H(b, c, d), X), ac))
    A = RotateLeft(A, s)
    A = AddUnsigned(A, b)
End Sub

Private Sub md5_II(A, b, c, d, X, s, ac)
    A = AddUnsigned(A, AddUnsigned(AddUnsigned(md5_I(b, c, d), X), ac))
    A = RotateLeft(A, s)
    A = AddUnsigned(A, b)
End Sub

Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
    Dim lMessageLength
    Dim lNumberOfWords
    Dim lWordArray()
    Dim lBytePosition
    Dim lByteCount
    Dim lWordCount
   
    Const MODULUS_BITS = 512
    Const CONGRUENT_BITS = 448
   
    lMessageLength = Len(sMessage)
   
    lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) BITS_TO_A_BYTE)) (MODULUS_BITS BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS BITS_TO_A_WORD)
    ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)
   
    lBytePosition = 0
    lByteCount = 0
    Do Until lByteCount >= lMessageLength
        lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD
        lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
        lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
        lByteCount = lByteCount + 1
    Loop

    lWordCount = lByteCount BYTES_TO_A_WORD
    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE

    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) or LShift(&H80, lBytePosition)

    lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)
    lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)
   
    ConvertToWordArray = lWordArray
End Function

Private Function WordToHex(lValue)
    Dim lByte
    Dim lCount
   
    For lCount = 0 To 3
        lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)
        WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)
    Next
End Function

Private Function MD5(sMessage, stype)
    m_lOnBits(0) = CLng(1)
    m_lOnBits(1) = CLng(3)
    m_lOnBits(2) = CLng(7)
    m_lOnBits(3) = CLng(15)
    m_lOnBits(4) = CLng(31)
    m_lOnBits(5) = CLng(63)
    m_lOnBits(6) = CLng(127)
    m_lOnBits(7) = CLng(255)
    m_lOnBits(8) = CLng(511)
    m_lOnBits(9) = CLng(1023)
    m_lOnBits(10) = CLng(2047)
    m_lOnBits(11) = CLng(4095)
    m_lOnBits(12) = CLng(8191)
    m_lOnBits(13) = CLng(16383)
    m_lOnBits(14) = CLng(32767)
    m_lOnBits(15) = CLng(65535)
    m_lOnBits(16) = CLng(131071)
    m_lOnBits(17) = CLng(262143)
    m_lOnBits(18) = CLng(524287)
    m_lOnBits(19) = CLng(1048575)
    m_lOnBits(20) = CLng(2097151)
    m_lOnBits(21) = CLng(4194303)
    m_lOnBits(22) = CLng(8388607)
    m_lOnBits(23) = CLng(16777215)
    m_lOnBits(24) = CLng(33554431)
    m_lOnBits(25) = CLng(67108863)
    m_lOnBits(26) = CLng(134217727)
    m_lOnBits(27) = CLng(268435455)
    m_lOnBits(28) = CLng(536870911)
    m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)
    m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)
   
    m_l2Power(0) = CLng(1)
    m_l2Power(1) = CLng(2)
    m_l2Power(2) = CLng(4)
    m_l2Power(3) = CLng(8)
    m_l2Power(4) = CLng(16)
    m_l2Power(5) = CLng(32)
    m_l2Power(6) = CLng(64)
    m_l2Power(7) = CLng(128)
    m_l2Power(8) = CLng(256)
    m_l2Power(9) = CLng(512)
    m_l2Power(10) = CLng(1024)
    m_l2Power(11) = CLng(2048)
    m_l2Power(12) = CLng(4096)
    m_l2Power(13) = CLng(8192)
    m_l2Power(14) = CLng(16384)
    m_l2Power(15) = CLng(32768)
    m_l2Power(16) = CLng(65536)
    m_l2Power(17) = CLng(131072)
    m_l2Power(18) = CLng(262144)
    m_l2Power(19) = CLng(524288)
    m_l2Power(20) = CLng(1048576)
    m_l2Power(21) = CLng(2097152)
    m_l2Power(22) = CLng(4194304)
    m_l2Power(23) = CLng(8388608)
    m_l2Power(24) = CLng(16777216)
    m_l2Power(25) = CLng(33554432)
    m_l2Power(26) = CLng(67108864)
    m_l2Power(27) = CLng(134217728)
    m_l2Power(28) = CLng(268435456)
    m_l2Power(29) = CLng(536870912)
    m_l2Power(30) = CLng(1073741824)

    Dim X
    Dim k
    Dim AA
    Dim BB
    Dim CC
    Dim DD
    Dim A
    Dim b
    Dim c
    Dim d
   
    Const S11 = 7
    Const S12 = 12
    Const S13 = 17
    Const S14 = 22
    Const S21 = 5
    Const S22 = 9
    Const S23 = 14
    Const S24 = 20
    Const S31 = 4
    Const S32 = 11
    Const S33 = 16
    Const S34 = 23
    Const S41 = 6
    Const S42 = 10
    Const S43 = 15
    Const S44 = 21

    X = ConvertToWordArray(sMessage)
   
    A = &H67452301
    b = &HEFCDAB89
    c = &H98BADCFE
    d = &H10325476

    For k = 0 To UBound(X) Step 16
        AA = A
        BB = b
        CC = c
        DD = d
   
        md5_FF A, b, c, d, X(k + 0), S11, &HD76AA478
        md5_FF d, A, b, c, X(k + 1), S12, &HE8C7B756
        md5_FF c, d, A, b, X(k + 2), S13, &H242070DB
        md5_FF b, c, d, A, X(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
        md5_FF A, b, c, d, X(k + 4), S11, &HF57C0FAF
        md5_FF d, A, b, c, X(k + 5), S12, &H4787C62A
        md5_FF c, d, A, b, X(k + 6), S13, &HA8304613
        md5_FF b, c, d, A, X(k + 7), S14, &HFD469501
        md5_FF A, b, c, d, X(k + 8), S11, &H698098D8
        md5_FF d, A, b, c, X(k + 9), S12, &H8B44F7AF
        md5_FF c, d, A, b, X(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
        md5_FF b, c, d, A, X(k + 11), S14, &H895CD7BE
        md5_FF A, b, c, d, X(k + 12), S11, &H6B901122
        md5_FF d, A, b, c, X(k + 13), S12, &HFD987193
        md5_FF c, d, A, b, X(k + 14), S13, &HA679438E
        md5_FF b, c, d, A, X(k + 15), S14, &H49B40821
   
        md5_GG A, b, c, d, X(k + 1), S21, &HF61E2562
        md5_GG d, A, b, c, X(k + 6), S22, &HC040B340
        md5_GG c, d, A, b, X(k + 11), S23, &H265E5A51
        md5_GG b, c, d, A, X(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
        md5_GG A, b, c, d, X(k + 5), S21, &HD62F105D
        md5_GG d, A, b, c, X(k + 10), S22, &H2441453
        md5_GG c, d, A, b, X(k + 15), S23, &HD8A1E681
        md5_GG b, c, d, A, X(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
        md5_GG A, b, c, d, X(k + 9), S21, &H21E1CDE6
        md5_GG d, A, b, c, X(k + 14), S22, &HC33707D6
        md5_GG c, d, A, b, X(k + 3), S23, &HF4D50D87
        md5_GG b, c, d, A, X(k + 8), S24, &H455A14ED
        md5_GG A, b, c, d, X(k + 13), S21, &HA9E3E905
        md5_GG d, A, b, c, X(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
        md5_GG c, d, A, b, X(k + 7), S23, &H676F02D9
        md5_GG b, c, d, A, X(k + 12), S24, &H8D2A4C8A
           
        md5_HH A, b, c, d, X(k + 5), S31, &HFFFA3942
        md5_HH d, A, b, c, X(k + 8), S32, &H8771F681
        md5_HH c, d, A, b, X(k + 11), S33, &H6D9D6122
        md5_HH b, c, d, A, X(k + 14), S34, &HFDE5380C
        md5_HH A, b, c, d, X(k + 1), S31, &HA4BEEA44
        md5_HH d, A, b, c, X(k + 4), S32, &H4BDECFA9
        md5_HH c, d, A, b, X(k + 7), S33, &HF6BB4B60
        md5_HH b, c, d, A, X(k + 10), S34, &HBEBFBC70
        md5_HH A, b, c, d, X(k + 13), S31, &H289B7EC6
        md5_HH d, A, b, c, X(k + 0), S32, &HEAA127FA
        md5_HH c, d, A, b, X(k + 3), S33, &HD4EF3085
        md5_HH b, c, d, A, X(k + 6), S34, &H4881D05
        md5_HH A, b, c, d, X(k + 9), S31, &HD9D4D039
        md5_HH d, A, b, c, X(k + 12), S32, &HE6DB99E5
        md5_HH c, d, A, b, X(k + 15), S33, &H1FA27CF8
        md5_HH b, c, d, A, X(k + 2), S34, &HC4AC5665
   
        md5_II A, b, c, d, X(k + 0), S41, &HF4292244
        md5_II d, A, b, c, X(k + 7), S42, &H432AFF97
        md5_II c, d, A, b, X(k + 14), S43, &HAB9423A7
        md5_II b, c, d, A, X(k + 5), S44, &HFC93A039
        md5_II A, b, c, d, X(k + 12), S41, &H655B59C3
        md5_II d, A, b, c, X(k + 3), S42, &H8F0CCC92
        md5_II c, d, A, b, X(k + 10), S43, &HFFEFF47D
        md5_II b, c, d, A, X(k + 1), S44, &H85845DD1
        md5_II A, b, c, d, X(k + 8), S41, &H6FA87E4F
        md5_II d, A, b, c, X(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
        md5_II c, d, A, b, X(k + 6), S43, &HA3014314
        md5_II b, c, d, A, X(k + 13), S44, &H4E0811A1
        md5_II A, b, c, d, X(k + 4), S41, &HF7537E82
        md5_II d, A, b, c, X(k + 11), S42, &HBD3AF235
        md5_II c, d, A, b, X(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
        md5_II b, c, d, A, X(k + 9), S44, &HEB86D391
   
        A = AddUnsigned(A, AA)
        b = AddUnsigned(b, BB)
        c = AddUnsigned(c, CC)
        d = AddUnsigned(d, DD)
    Next
   
    If stype = 32 Then
        MD5 = LCase(WordToHex(A) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
    Else
        MD5 = LCase(WordToHex(b) & WordToHex(c))
    End If
   
End Function

Private Function AddUnsigned(lX, lY)
    Dim lX4
    Dim lY4
    Dim lX8
    Dim lY8
    Dim lResult
 
    lX8 = lX And &H80000000
    lY8 = lY And &H80000000
    lX4 = lX And &H40000000
    lY4 = lY And &H40000000
 
    lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)
 
    If lX4 And lY4 Then
        lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
    ElseIf lX4 or lY4 Then
        If lResult And &H40000000 Then
            lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
        Else
            lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
        End If
    Else
        lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
    End If
 
    AddUnsigned = lResult
End Function

Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
        LShift = lValue
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
        If lValue And 1 Then
            LShift = &H80000000
        Else
            LShift = 0
        End If
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 or iShiftBits > 31 Then
        Err.Raise 6
    End If

    If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then
        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) or &H80000000
    Else
        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
    End If
End Function

Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
        RShift = lValue
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
        If lValue And &H80000000 Then
            RShift = 1
        Else
            RShift = 0
        End If
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 or iShiftBits > 31 Then
        Err.Raise 6
    End If
   
    RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) m_l2Power(iShiftBits)

    If (lValue And &H80000000) Then
        RShift = (RShift or (&H40000000 m_l2Power(iShiftBits - 1)))
    End If
End Function

Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
    RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))
End Function

Public Function Str2QQPwdHash(Str1 As String)
    Str2QQPwdHash = Hex2Base64(MD5(Str1, 32)) & "=="
End Function

-- 模块结束 ---------------------------------------------------------------------------

换成 asp 文件的只需要去掉 " As String" 就行,为了表明是 MD5 HASH 可以输出为 {MD5}4QrcOUm6Wau+VuBX8g+IPg==

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据